O projektu

Hlavním cílem a smyslem tohoto katalogu je pomoc při orientaci v nabídce služeb pro rodiny dětí v předškolním či mladším školním věku s poruchou autistického spektra (PAS) působících na Novojičínsku. Katalog má ulehčit hledání vhodných zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb, které jsou schopny pomoci vám ve vaší obtížné životní situaci, popřípadě jsou schopny řešit konkrétní potřebu vašich dětí.

Pevně doufáme, že se pro vás katalog stane dobrým pomocníkem při řešení životních situací, které PAS přináší a získáte užitečný zdroj informací.

Katalog vznikl v rámci projektu ,,Nejsme v tom sami" podpořeného „Grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů“ a na spolufinancování se podílelo také město Nový Jičín.

Kromě tohoto katalogu měl projekt několik dalších výstupů na podporu rodin s dětmi s diagnózou PAS. Partner při realizaci dalších aktivit byl spolek ITY z.s.

V období od dubna 2015 do března 2016 bylo realizováno:

1. Podpůrná rodičovská skupina

Pravidelně se scházející uzavřená skupina rodičů dětí s PAS vedená zkušenou psychoterapeutkou PhDr. Sylvou Navarovou nabídla rodičům bezpečný prostor pro vzájemné předávání zkušeností, sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s postiženým dítětem.
V této skupině se mohli rodiče vzájemně inspirovat, předávat užitečné informace a vyzkoušené dovednosti. Naučili se také základní relaxační techniky.

2. Rodinné terapie

V rámci rodinných terapií byl použit speciální léčebný přístup, který navozuje prospěšné změny v rodinné skupině právě psychologickými metodami.

Cílem nabízené terapie bylo:

  • psychická podpora rodinného systému
  • nacházení nových a vhodných řešení pro aktuální problémy i zvládání dlouhodobého stresu
  • podpora změny přístupu z nefunkčního, ve fungující a přijatelný
  • hledání zdrojů rodinného systému a jejich další podpora a zužitkování do budoucnosti
  • společné rodinné sdílení pocitů a potřeb jednotlivých členů rodiny

3. Odborné semináře pro rodiče dětí s PAS

Tyto akce byly otevřené širší veřejnosti včetně rodičů, kteří zaznamenávají odlišnosti ve vývoji svého dítěte a s jeho vyšetřením stále váhají.

Témata:

  • Setkání s rodinou pečující o dítě s PAS
  • Detoxikační medicína v souvislosti s PAS
  • Možnosti podpory u osob s PAS od dětství po dospělost
  • Komunikace u osob s PAS

4. Odborné poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte s PAS

Poradenství týkající se péče a výchovy dítěte s PAS s ohledem na jeho individuální schopnosti a specifické potřeby. Poradenství bylo zaměřeno především na oblast rozvoje jemné i hrubé motoriky, sebeobslužných dovedností, alternativní komunikace, strukturovaného učení a denního režimu dítěte, řešení volného času, možnosti předcházení a řešení problémových situací. Byla nabídnuta pomoc s výběrem učebních pomůcek i úpravou prostředí.
K osobním konzultacím byli k dispozici speciální pedagogové s dlouholetou praxí v edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

5. Podpůrný program pro děti s PAS

Program probíhal formou řízených i spontánních hravých aktivit se zaměřením na podporu a rozvoj rozumových schopností dítěte, podporu komunikace, rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnosti orientace, nácvik sebeobslužných dovedností, nácvik imitace pohybů a sociální interakce, rozvoj smyslů, rozvoj grafomotoriky, spontánní kresbu, malbu, přípravu dětí k nástupu školní docházky.
S dětmi pracoval tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s PAS a mentálním postižením.

6. Prožitkové setkání s prvky muzikoterapie

Prožitková setkání nabídla rodinám dětí s PAS aktivní odpočinek, pomohla jim uvolnit psychické napětí, poskytla radost ze seberealizace, sebevyjádření, přinesla jim společný pozitivní zážitek.